تفاله میوه باکیفیت عالی

سیب - انار - آلبالو

تفاله انواع میوه ها

مرغوب و باکیفیت بالا

تفاله انار مرغوب

پوست انار - هسته انار

تفاله سیب باکیفیت عالی

حداقل تولید روزانه 20 تن

تفاله آلبالو درجه یک

تفاله - هسته

تفاله میوه

مرغوب و عالی